Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 31 2013

truelovestoryy
truelovestoryy
Reposted frommrs-cold mrs-cold viascorpix scorpix
2875 52b1 390
Reposted fromnocnatesciowa nocnatesciowa viascorpix scorpix
truelovestoryy
5976 411f 390
4265 66f4 390
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaszydera szydera
truelovestoryy
  Tak bardzo chciałam, by potrzebował i kochał mnie równie mocno, jak ja potrzebowałam i kochałam jego.
— Emily Griffin - Sto dni po ślubie
Reposted fromIriss Iriss viaarrives arrives
truelovestoryy
Zanim piorun i tęcza przejdą przez smutków most
Zanim dzień stąd odleci na chmurze
Zanim groszki i róże pocałują się znów przez płot
Zanim kurz pozamiata podwórze

Szeptem na ucho powiem że.
Że ja, 
ja się tego wyrzekam
— Pidżama Porno - " Nikt tak pięknie nie mówił.."
Reposted fromfoodforsoul foodforsoul

March 30 2013

truelovestoryy
5470 bc78 390
Reposted fromrzeczyploche rzeczyploche viaszydera szydera
truelovestoryy
9631 2032 390
święta
Reposted fromzagadka zagadka viadobby dobby
truelovestoryy
1201 621c 390
0839 d595 390
truelovestoryy
8566 8c83 390
truelovestoryy
5716 a78e 390
Reposted fromIlosemysenses Ilosemysenses viapesymista pesymista
truelovestoryy
6724 af72 390
Reposted fromlaj laj viapesymista pesymista
truelovestoryy
8827 f92e 390
Reposted fromfeatherlightt featherlightt viapesymista pesymista
truelovestoryy

 

Brakuje mi tych dni, kiedy wszystko było proste

truelovestoryy
1644 a4ef 390
Reposted fromarizonadream arizonadream viapesymista pesymista
truelovestoryy
Problem nie polega na tym ,że nie wiem czego chcę,problem polega na tym ,że wiem czego chcę,ale tego nie mogę mieć.
— 18.44
Reposted fromrisky risky viakingswayy kingswayy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl